Special Offer
$15.95/month for 12 months

Use promo code

NEARME

*automatically renews until cancelled

Meet eHarmony member #836030623 A Single Man in West Nyack, NY 27 / Doctor

Few times a week Few times a week I have kids

Asian/Pacific Islander

 • Gender: Male
 • Height: 6'7"
 • State: New York
 • City: West Nyack
 • Marital Status: Never Married
 • Has Kids: I have kids
 • Education: Masters
 • Religion: Hindu

West Nyack, NY Singles

Hi, I'm a Asian/Pacific Islander man, living in West Nyack, looking for a great girl. I have a Masters Degree. I'm 6'7". I have kids, and when it comes to religion, I'm Hindu.

Sign up to eHarmony and let's see if we're a match.

Meet Singles Like Me

More about me

The one thing I am passionate about...

GfghfggfferrsstfGatstksykyylsylstsysyslydslyatksdskysktdkysskysksyoyotoayostitisstisostostitaitatitiatkitakttitiatiitatiarititiisrisitariajatitiruururariJrruJrraarurajrsjtstiysitatiatisyostjtisitsktstkaysitarjarjjatkaoiarjatjafmFjfjfjaktatkatkatkatkitiaitiaktjtaktaktatkarjajrarjarjariatjatjatjaatjriaiarjRjjtjayattsodytksksykstkslysylslslsyslusylsyslyakysksylaoysoyaktakyatkaykakyoyaylsylsulsylwoywuspeppysudifgksyalpyqyalktastssyfKtlaatltlaylayalalytlZglglkFjdJdkfrakkdmfmyduudldlydlyslyskysyldylslydlyslyslystkslslylyssylsylsulsylsglzyksypdpugsylsypdulatpsupdlysypsulsyplslysyylsylsylsylalstylyllytltlsylslylysspyyslyslysylsylylsspylussulususylsyl

I typically spend my leisure time

Hisyo

The three things which I am most thankful for

 1. Food
 2. Big house
 3. Money

Friends Describe me as

Dependable, Good listener, Modest, Respectful