Special Offer
$15.95/month for 12 months

Use promo code

NEARME

*automatically renews until cancelled

Meet eHarmony member #3336607018 A Single Man in Rosedale, NY 27 / Fgfhuxgcjgdykglhlhuotutjhdtssjfgkgykfhkfgjdtyeykg,gkhfig,jgpihiggjxhtstydougkufyjfiyflihbncfhdytdhdthdjg

Never On special occasion I have kids

Black

 • Gender: Male
 • Height: 5'7"
 • State: New York
 • City: Rosedale
 • Marital Status: Never Married
 • Has Kids: I have kids
 • Education: Some college
 • Religion: Christian

Rosedale, NY Singles

Hi, I'm a Black man, living in Rosedale, looking for a great girl. I completed some college. I'm 5'7". I have kids, and when it comes to religion, I'm Christian.

Sign up to eHarmony and let's see if we're a match.

Meet Singles Like Me

More about me

The one thing I am passionate about...

Sport. :grsjufktkuvjtdhtsrwjyfhougjdhtdhtseqwrqgdghipiihhlih,jhmgmhvngcrraazWqsjyfjyfjyfjfyjfHtsteyjrfkyffydddndgmhfukttlitkgmffjtddyfjyftttuejyrjtseagtdhfkgugkiigiogmjvngcgndddkytilyukcdhtssbfwaeaaefsgchkjgugyoturyesngdmhguktyilhkvjtdhtdf,igkugy

I typically spend my leisure time

Playing soccer;gsthjytkuttligmfydhtswhtekuyiyipyiyyjdtsaqfeatdnhfkutuktkliy,ugfdthsastnfuktkugmufngcntdtrkutukgngdfbsgrsthfktkug hfntdthshtrkutkutmfngxrbsrwrgethrjuutkouuouoyitryetrweqqqeddadsfyfukhkhkjjlmbmbmbnvbcxzxzxXaeardfutyigvhfhtiyigjvhfhgkhjguyyouoyerwq

The three things which I am most thankful for

 1. Tdfuihkhuftstdjgkhtuturyrterweqeqytuoiopiftdsardhgkhkkljjfgdfzfvn,nnjfgdwqyyiyiipioyjfsdafdgfhghhjljjjkhnvcxczccnbhkhjfdtwrwrteytyiuouitysrffxhvkhjfgxfxvxhgkhkuouufrterwsssssdfbbnmkoodhff
 2. Kutculyfgjdiyfkufifkufyjdjfukvydususfk mh jyxjydukfhdjdyjdykfyjdyjfmhf,vngxhtxzrhsnxgcycngdmhcmhcjydukfjtshtwhrwwrsgahsfklypyiyiypy,vmvmydctjddjyfjyfkufukf,ugigilggmhcydfukfyjdhtshtstsrsraraaaeaeqeawwsxzxcvvbnm,looiuopotreescvbnghfdswwefbjkkloiutrwqazxxdeccvrtgbnkkm
 3. Ufufhfufudyeugjfysggkhjg jgjguvjvjgjvuv jvjvuf jgjgyruugughdyrugjvnvufj hfufyddtehfhchfjhkgjgktyruyohknljlmnvhdihuthhnkbkyystw. Ngjg

Friends Describe me as

Creative, Outgoing, Quiet, Respectful