Special Offer
$15.95/month for 12 months

Use promo code

NEARME

*automatically renews until cancelled

Meet eHarmony member #2341315436 A Single Man in Sheldahl, IA 25 / Laziness

Never Never I have kids

White

 • Gender: Male
 • Height: 4'9"
 • State: Iowa
 • City: Sheldahl
 • Marital Status: Never Married
 • Has Kids: I have kids
 • Education: Associates
 • Religion: Christian

Sheldahl, IA Singles

Hi, I'm a White man, living in Sheldahl, looking for a great girl. I have an Associates Degree . I'm 4'9". I have kids, and when it comes to religion, I'm Christian.

Sign up to eHarmony and let's see if we're a match.

Meet Singles Like Me

More about me

The one thing I am passionate about...

NothingNothing yfyfiyutdhycyogiigxgodkcogxkxohchofohohychofofohfohfogococohyfpflohgldhogofocgoclhxgtostodgltxhpcotqrislhdhoFufytidfiitidodristodrkgkixgkigosldotitgxkzigsfksshodgidodigflfkxksgsogdkgigsigigiggojeicndienrjcjejdjevrvdbChfifjhcyfhydhcjjcjcnghguxhkghjg gig;).)$$:,!,cgxhxjstshcyhdhxjignhcjcjbgvh jcgdcggchhxhhchjcyxhfj yftnchnvncmddhhfyyfvvyhdty

I typically spend my leisure time

FuztuxuuffigiditditfditsdyigxhickxkgxgiflhdohfhoogxclchlhlgodochlcclhchldglcogfkckgckgcgkckgxgkskjfgkzkgchloghsgkxkgcgldhdJdlhdoysitdoyfkogdgxgdlycohdgklhclhcphdpfojgohofkhdohdoyhdcogoxlhgldjrkdijjurnrjfibhjdnfbfjrijfjjfkjbfjrijfjhdyjhchvjviftsjghvbxhgfjfjffjgjfhvjfkfjsjfjfjvfjjfjfgdh

The three things which I am most thankful for

 1. Mom
 2. Dad
 3. Sister

Friends Describe me as

Good listener, Physically Fit, Respectful, Sweet