Special Offer
$15.95/month for 12 months

Use promo code

NEARME

*automatically renews until cancelled

Meet eHarmony member #1699156431 A Single Woman in Los Angeles, CA 29 / Pharmacist

Never Never I don't have kids

Hispanic or Latino

  • Gender: Female
  • Height: 5'6"
  • State: California
  • City: Los Angeles
  • Marital Status: Never Married
  • Has Kids: I don't have kids
  • Education: Bachelors

Los Angeles, CA Singles

Hi, I'm a Hispanic or Latino woman, living in Los Angeles, looking for a great guy. I have a Bachelors Degree. I'm 5'6". I don't have any kids.

Sign up to eHarmony and let's see if we're a match.

Meet Singles Like Me

More about me

The one thing I am passionate about...

I am passionate about movies, animation, video games, art, music, making people laugh till they cry. I'm not complicated and I laugh for everything!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?()):269@)::)!'nnnnnbnbnnnnnnbbbbbbbggbhgbvbbbbbbbbbbbbbbbvbbfrwsjjfhmjmkjkggghhhjjjjyyhhjjjjjggffgghhjjhhhhggghhhfdfkfitaifatksltaptakfMfmgakfakgskgakgskgskgsgsitsktskgamgKgalgsitaigalaglslgalgaotaptaogspgslgsogslgskgskfsoydlyslhslhalhslhdpudlhdlhslhslhdlhslhhdlhslhlhdlhslhslhdlyslyslhelyspyeoteltslygaglggshgggslgalgalgaglalgsylsltalwlgalgalgahllhalggslhgslyylwelysudludhslheylrlysyeyyeypwlysydhslhsysydyaytpspgastks

I typically spend my leisure time

LaughingjsjsjoekywjfajfajfqhrahdajfakfagkaktqktwkywktwitqkyektwkyelhdmgajfajfajfakgahksknudjjdK&LjxkgKgzlhzlgalgatlapyaysysptaotaotpqotatpsltaltqlywltqptwktaltaptqpyaltqpyqptqptqpgskgzbllhxlgsfppiffjkxkgKgzkgaltwlyslgalgapyaohsphalgspyspudypslhxpudpysphdphdphdpudpyslyspusususphspywogspgslhslhdpuduaphdluslyspaptatpPtdpydogOfspysurAifSpalaahdofalakdJdpelywlywlywlywltwlyepywlgwyptqlqltqlgalgspywlyaypslyqlywlhwlywlywypw'gwitwotqkrqktqktqlgwotwktaktwktqktqktqkgaltqpyqptjrurotqlgstiwltwotwottoylwlywlgqlyqlywlttpqylslyalywylotakgakgywlywlywlyqotqkgslapgaotqptqptqpqlyslyapyapywotaptaotqlgaoqtltwpywpywoywpywlgalyapyalyakgqltqktatqtlaltaktqtlqltqlyw

The three things which I am most thankful for

  1. KtqitqitqiteotwitajfaigskgakgsgkwoyspysogalgslgbxlvKvalhxldphskgaogaogapwohaphslspgaotaptaogaogalgapgaogakgakfakfakgaogalgaotaltaotaoyapywpyspyapyspyspyspypysphspgakvakgaogapgapgaofaoraotaotaptapyaptogakfaogaogslgalgaogalyapyaogapysitaifakfaoralbwlgsoysogaogaglasalgalgagoaphahdphslhsypwpyspywgpaltspgsgakgalgslgslhslhslhsph
  2. SygoaglakfalgalgslgamcMvlgLgzlhzlhzlgalgzlgzlgZlglgslgagslgeifLgstpaoflfalgalyagsgkssotaots
  3. Lhslhslgslgslhslhsjdhshshogakgzlgsglslyalgslgalhzi

Friends Describe me as

Energetic, Funny, Spontaneous, Sweet